جشنواره ها

جشنواره شماره 1
جشنواره تابستانه ماناتل پارس از تاریخ 1393/05/01 تا تاریخ 1393/06/31 به پایان رسیده


 جشنواره شماره 2
جشنواره سالیانه ماناتل پارس از تاریخ 1393/05/01 تا تاریخ 1393/12/29 به پایان رسیده


جشنواره شماره 3

جشنواره مهرگان از تاریخ 1393/06/01 تا تاریخ  1393/07/15
به پایان رسیده

 جشنواره شماره 4
جشنواره آبانگان از تاریخ 1393/07/16 تا تاریخ 1393/08/30
به پایان رسیده

 جشنواره شماره 5
جشنواره پاییزی از تاریخ 1393/09/01 تا تاریخ 1393/10/15
به پایان رسیده


 جشنواره شماره 6
جشنواره زمستانی از تاریخ 1393/10/16 تا تاریخ 1393/11/30
به پایان رسیده

 جشنواره شماره 7
جشنواره نوروزی از تاریخ 1393/12/01 تا تاریخ 1394/01/15
به پایان رسیده

  جشنواره شماره 8
جشنواره بهاره از تاریخ 1393/01/16 تا تاریخ 1394/02/31
به پایان رسیده

  جشنواره شماره 9
جشنواره عید تا عید از تاریخ 1394/03/01 تا تاریخ 1394/04/31
به پایان رسیده

  جشنواره شماره 10
جشنواره آفتاب از تاریخ 1394/05/01 تا تاریخ 1394/06/31
به پایان رسیده

جشنواره شماره 11
جشنواره برگ ریزان از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1394/08/30
به پایان رسیده

جشنواره شماره 12
جشنواره یلدا از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1394/09/30
به پایان رسیده

جشنواره شماره 13

جشنواره زمستانه از تاریخ 1394/10/01 تا تاریخ 1394/12/29
در حال اجرا